En ligne

Triky

Což místa pro turisty ve Francii b?hem své cesty k objevování sebe?

Existuje mnoho turistických míst ve Francii a nejoblíben?jší uživatelé internetu jsou routard.com a Via Michelin. Oba portály nabízejí užite?né informace pro cestovatele z budoucích cíl? prost?ednictvím po?así na kulturní nebo kvalitu dopravních událostí. Platforma ob?í pneumatiky p?ijme asi milion návšt?vník? za den.

 

Francie 101

Paríž, Zámky na Loire, Normandie, Zámky na Loire, Bretan, Francouzská riviéra, Burgundsko a Champagne

Francie (francouzsky France, název "République française") je demokratický stát v západní Evrop?. Je ?lenskou zemí Seve a Evropské unie (UE).

Pevninská Francie

I když se hlavní ?ást území Francie (pevninská Francie) nachází v Západní Evrop?, Francie se skládá také z území v Severní Americe, Karibiku, Jižní Americe, západní a jižní ?ásti Indického oceánu, severní a jižní ?ásti Tichého oceánu a Antarktidy (suverenita deklarovaná v Antarktid? nebyla uznána v?tšinou jiných zemí — podívejte se na Antarktický smluvní systém). Pevninská ?ást Francie zaujímá 543 965 km². Na severu a západ? je krajina rovinatá s mírným vln?ním, na zbytku území p?evážn? pahorkatá a hornatá. Hlavní poho?í jsou Pyreneje na jihozápad? a Centrální masív a Alpy na jihovýchod?. Nejvyšší bod Francie i celé Evropy je Mont Blanc (4812 m). Francie bývá podle tvaru svého území p?ezdívána l'Hexagone (šestiúhelník). Mimo hlavního m?sta Pa?íže (v jehož okolí žije 12 milion? lidí) jsou nejd?ležit?jšími m?sty Marseille, Lille a Lyon.

Francouzská republika

Francie (francouzsky La France, výslovnost /f???s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /?epyblik f???s?z/) je demokratický stát, jehož metropolitní ?ást se nachází v západní Evrop?. Sou?ásti Francouzské republiky jsou také zámo?ské departementy a zámo?ská území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii. Francouzi ?asto p?ezdívají metropolitní Francii l'Hexagone (šestiúhelník), kv?li jejímu geografickému tvaru. Je ?lenskou zemí Severoatlantické aliance (NATO) a je jedním ze zakládajících ?len? Evropské unie (EU). Dále je Francie jedním ze zakládajících ?len? Spojených národ?. Je jedním z p?ti stálých ?len? Rady bezpe?nosti OSN s právem veto, a také jednou z osmi uznaných nukleárních mocností.